bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

LOGO WODN w Skierniewicach


KLAUZULA INFORMACYJNA
– obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


      Informujemy, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) [dalej jako „RODO”]:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli [dalej jako: WODN] w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice, tel.: 46 833 20 04, adres e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 46 833 20 04, adres e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją celów statutowych placówki, w szczególności prowadzeniu form doskonalenia nauczycieli, na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1591).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w formach doskonalenia kończących się wydaniem „Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia” organizowanych przez WODN w Skierniewicach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwy udział ww. formach doskonalenia organizowanych przez WODN, co wynika z przepisów prawa.

5. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu i zażądania zaprzestania przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również profilowaniu.

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

11. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna”.AktualnościOpublikował: Magdalena Sobieraj
Publikacja dnia: 13.10.2018
Podpisał: WODN w Skierniewicach
Dokument z dnia: 01.03.2014
Dokument oglądany razy: 10 051